SentrumFK logo

Klubb info

  SENTRUM FILATELISTKLUBB
Postboks 614 Sentrum, 0106 Oslo
Bankkonto:                    0530 58 44626

Last ned innmeldingsskjema her ! (pdf)        (word)

 
     
  Medlemskontingent 2022
   Hovedmedlemmer er kr 600,-
   B-medlemmer er kr 200,-
     
     
  Kontakt oss på e-post
          sentrumfkepostgmail.com
 
     
  Leder:             Ottar Saasen
Nestleder:        Espen Drejer
Sekretær:         Per Helmer Skaali
Kasserer:         John-Rune Bødtker  
Styremedlem:  Kenneth Nyhagen
1. Varamedlem:   Erik Sveistrup
2. Varamedlem:   Gard Espeland
 
     
  Revisor: Geir Brunsæl
Vara revisor: Tryggve Johansen
Valgkomite: Geir Tore Arnesen,Jarle Teigøy og Alf Madsen
Møteordensmenn: Kenneth Nyhagen, Ivar Arne Pedersen, Petter Christiansen, Terje Olausen
Auksjonskomite: Leder: Kenneth Nyhagen, medlemmer Tor Brenhoel, Petter Christiansen og Ivar Arne Pedersen
 
     
  SENTRUM FILATELISTKLUBB
Møtene holdes torsdager i Torshov Kirke, Åsengata 25, 0480 Oslo

Kart til Torshov Kirke

Utenfor er det parkeringsplass hvor det kan parkeres 6-7 biler. Adkomst med offentlig kommunikasjon er trikk 11, 12 eller 18 til Sandaker Senteret. 5 minutter gange fra Kirken. Buss 30 kan tas enten fra Jernbanetorvet retning Nydalen eller fra Nydalen retning Bygdøy og stopper ved Haarklousplass, 2 minutter gange fra Kirken. Til Nydalen kommer du med T-bane.

Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

 
     

 

Vedtekter

  Endret på Generalforsamlingen 1952 og 1958, på Ekstraordinær generalforsamling 1959 og på Generalforsamlingen 1978. Revidert på Generalforsamlingen 1986 og Årsmøtene i 1996, 2010, 2014 og 2016.  
     
  § 1 Formål

Sentrum Filatelistklubb har som formål:

å spre kunnskap om og øke interessen for frimerkesamling
å bekjempe falsifikater og filatelistiske svindelprodukter
å gi opplysning og veiledning som kan være av interesse for medlemmene
 
     
  § 2 Medlemskap

Som medlem kan opptas personer over 18 år. Søknad om medlemskap skal være skriftlig. Søknaden skal refereres på første klubbmøte etter mottakelsen. Har det ikke kommet skriftlige innsigelser innen neste klubbmøte, eller andre forhold gjør det betenkelig, blir søkeren automatisk opptatt som medlem.

Sentrum Filatelistklubb har følgende medlemskategorier:

A - medlem: Medlem med forbundskontingent (mottar NFT)
B - medlem: Medlem uten forbundskontingent

Styret kan innvilge fortjente medlemmer æresmedlemskap.
 
     
  § 3 Kontingent.

Kontingenten fastsettes av styret og skal være innbetalt innen 31. januar. Medlemmer som opptas etter 1. juli betaler halv kontingent. Medlemmer som ikke har betalt kontingent innen ett år etter hovedforfall skal strykes automatisk. Eventuell ny innmeldelse skal ledsages av skyldig kontingent.
 
     
  § 4 Utmeldelse og eksklusjon
Utmeldelse av klubben skal skje skriftlig. Hvis et medlem med sin opptreden i eller utenfor klubben skader klubbens interesser, kan styret ekskludere vedkommende. Vedtaket fordrer et kvalifisert flertall på minst fire av fem. Styrets beslutning blir dog, hvis vedkommende eller et annet medlem forlanger det, å fremlegges på første årsmøte som da med simpelt flertall treffer den endelige avgjørelse blant de tilstedeværende medlemmer som har betalt kontingent.
 
     
  § 5 Årsmøte
Årsmøtet holdes innen utgangen av mars. På årsmøtet behandles:
   1.   Årsmøtet ledes av styreleder om ikke årsmøtet velger en annen møteleder.
   2.   Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
   3.   Det velges 1 referent og 2 medlemmer til å signere årsmøtereferatet og valg av tellekorps.
   4.   Styrets årsberetning
   5.   Revidert regnskap med disponering av årets resultat
   6.   Revisors beretning
   7.   Innkomne forslag
   8a.  Valg av styret som består av tre til fem medlemmer. Det velges som et minimum leder, kasserer og sekretær. Deretter velges nestleder og ordinært styremedlem.
   8b.  Valg av ett til to varamedlemmer til styret.
   8c.  Valg av revisor med vara
   8d.  Valg av 3 medlemmer til valgkomite.

Det skal holdes valg på de tillitsvalgte hvor funksjonstiden utløper. Alle tillitsvalgte velges ved separate valg. Leder og nestleder velges med utløp av funksjonstid annethvert år. Tillitsvalgte velges for 2 år, men ved behov kan funksjonstiden forkortes.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal være skriftlig og må være styret i hende innen en måned før årsmøtet.

For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha betalt kontingent for inneværende år. Årsmøtet kan vedta at andre skal ha adgang og talerett om det finner det ønskelig. Det påligger styret å kontrollere at de fremmøtte har betalte kontingent. Medlemmer med æresmedlemskap har alltid stemmerett. Et medlem kan ikke avgi stemme ved fullmakt.
 
     
  § 6 Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte skal sendes ut skriftlig med minst 10 dagers varsel. Med innkallingen skal følge saksliste, styrets årsberetning, revidert årsregnskap, revisors beretning samt innkomne forslag med styrets innstilling. Valgkomiteens innstilling skal senest fremlegges på årsmøtet.
 
     
  § 7 Styre og øvrige tillitsmenn
Styret består av tre til fem medlemmer. Ved tre medlemmer består styret av leder, sekretær og kasserer. Ved ytterligere medlemmer tilkommer nestleder og ordinært styremedlem

Styreleder og et styremedlem binder klubben.

Styret oppnevner etter behov arbeidsgrupper, komiteer og styret fastsetter nødvendige instrukser/ reglement for disse.

Leder innkaller til styremøte med minst 3 dagers varsel. Leder plikter å kalle inn til møte når to andre styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/vara er tilstede. Når et eller flere styremedlemmer er fraværende, trer varamedlemmer inn som medlemmer av styret med stemmerett.

Hvis et eller flere styremedlem fratrer eller ikke kan skjøtte sitt verv, skal styret avklare om det er grunnlag for styret å fortsette frem til førstkommende årsmøte, etter omfordeling av verv, eller om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte.
 
     
  § 8 Vedtektsendringer

Endringer i vedtektene kan kun foretas på årsmøtet og må ha 2/3 av de avgitte stemmer.
 
     
  § 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når minst 1/5 av de medlemmene som har betalt kontingent skriftlig krever det. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut skriftlig med minst 10 dagers varsel og skal inneholde saksliste og eventuelle innkomne forslag med styrets innstilling.
 
     
  § 10 Oppløsning

Hvis klubben skulle bli oppløst tilfaller dens eiendeler Norsk Filatelistforbund, som oppbevarer disse i 10 år. Skulle Sentrum Filatelistklubb innen denne tid ikke komme i gang igjen tilfaller eiendelene Forbundet og kan fritt disponeres av dette.
 
     

Org.Nr. 995 595 419 for Grasrotandel.

Copyright © 2005-2022 Sentrum filatelistklubb